Giải trình việc chậm CBTT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC năm 2016