SJ1 – Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2015- 2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm ký 2015 – 2020.

Download toàn văn Biên bản họp theo đường link bên dưới:

SJ1-BBH-Bau truong ban kiem soat-2019