Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng – 05/07/2017

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 công bố Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 05/07/2017.

Download toàn văn Bản cáo bạch theo đường link sau:

SJ1 – Ban cao bach-05.07.2017