Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng-14/09/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo kết quả kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng, báo cáo được lập ngày 14/09/2017.

Download toàn văn Báo Cáo theo đường link sau:

CBTT Bao cao ket qua chao ban co phieu ra cong chung