Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

  • Tên tổ chức giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.123.874 cổ phiếu (tỷ lệ: 32,61%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 114.079 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.123.874 cổ phiếu (tỷ lệ: 32,61%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: tăng sở hữu
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/09/2017 đến ngày 25/10/2017.
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không thoả thuận được giá cổ phiếu.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ1-Bao cao ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo-Cty CP Giao duc Hung Hau