Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ từ ngày 16/06/2017 đến ngày 12/07/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

  • Tên tổ chức giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.467.900 cổ phiếu (tỷ lệ: 23,61%)
  • Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 309.937 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.467.900 cổ phiếu (tỷ lệ: 23,61%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 16/06/2017 đến ngày 12/07/2017.
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không thoả thuận được giá cổ phiếu.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

Bao cao ket qua giao dich cua co dong noi bo tu ngay 16.06.2017 den ngay 12.07.2017