Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

  • Tên tổ chức giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.334.318 cổ phiếu (tỷ lệ: 22,33%)
  • Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 133.582 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 133.582 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.467.900 cổ phiếu (tỷ lệ: 23,6%)
  • Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 02/06/2017.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

Bao cao ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo