Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu-Ngày 14/09/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

  • Tên tổ chức giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.083.874 cổ phiếu (tỷ lệ: 27,7%)
  • Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 1.040.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.040.000 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.123.874 cổ phiếu (tỷ lệ: 32,61%)
  • Phương thức giao dịch: Nhận phân phối lại quyền mua không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 13/09/2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/09/2017.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

BC ket qua giao dich co phieu cua Cong ty CP Phat trien Hung Hau