Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công Ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lập ngày 03/08/2016.

– Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2016.

Download toàn văn Báo Cáo theo đường link sau:

Bao cao ket qua phat hanh co phieu de tra co tuc va tang von co phan tu nguon von CSH