Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 (đã soát xét)

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trình bày Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán bới Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn như sau:

Link tải file