Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (đã soát xét)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (đã được soát xét) được lập ngày 12/05/2017.

Download toàn văn Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (đã được kiểm toán) theo đường link sau:

SJ1-CBTT-BCTC 6 thang dau nam 2017