Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2018 (đã soát xét)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2018 (đã được soát xét) được lập ngày 15/05/2018.

Download toàn văn Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2018 (đã được kiểm toán) theo đường link sau:

sj1-cbtt-bctc-ban-nien-nam-2018