Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) được lập ngày 20/02/2016.

Download toàn văn Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) theo đường link sau:

SJ1-CBTT-CBTT-BCTC-kiem-toan-nam-2015