Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ngày 03/09/2015, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 93/2006/GCNCP-VSD-6 đăng ký thay đổi lần 6 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM cấp ngày 28/08/2015 do đăng ký chứng khoán bổ sung. Theo đó, SJ1 xin thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty như sau:

– Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi thay đổi: 6.977.643 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu thay đổi: 766.531 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 7.744.174 cổ phiếu]

– Tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại: 7.745.184 cổ phiếu, trong đó có 1.010 cổ phiếu quỹ.

* Lý do thay đổi: Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiêu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Download Báo cáo theo đường link bên dưới:

http://agri.hunghau.vn/wp-content/uploads/2015/09/SJ1-CBTT-BC-Thay-doi-SLCP-dang-luu-hanh.pdf

http://agri.hunghau.vn/wp-content/uploads/2015/09/Giay-CNDKCK-VSD-6.pdf