Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

 

 

 

 

[SJ1]Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-6-thang-dau-2013_Page_1

[SJ1]Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-6-thang-dau-2013_Page_2

[SJ1]Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-6-thang-dau-2013_Page_3

[SJ1]Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-6-thang-dau-2013_Page_4

Download toàn văn Báo cáo theo link bên dưới:

 

Link tải file