Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Ngày 19 tháng 01 năm 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tại Khách sạn Grand Hotel Saigon – Số 8, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM và đưa ra Nghị quyết số 01.2019/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 theo link bên dưới:

SJ1-CBTT-BBH-NQ-DHDCD-thuong-nien-2019