Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM và đưa ra Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 theo link bên dưới:

SJ1-CBTT BBH&NQ DHDCD thuong nien 2018