Bổ sung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Quý cổ đông Download tài liệu theo đường link sau:

SJ1-Bo tai lieu hop DHDCD 2018