Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), bao gồm soát xét báo cáo tài chính bán niên 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017.

TDownload theo link bên dưới:

CBTT vv ky hop dong kiem toan-SJ1-CBTT-2017