Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 – 30/09/2017

HungHau Agricultural Event

Ngày 31/12/2016, Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 – 30/09/2017 tại khách sạn Nikko Sài Gòn, Quận 1. Đại hội cổ đông đã báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017; thông qua các vấn đề quan trọng như phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016; phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; thù lao thưởng HĐQT, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2017; miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; cho phép công ty CPPT Hùng Hậu mua thêm/nhận chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của công ty CPNN Hùng Hậu mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và một số vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Toàn cảnh Đại hộiToàn cảnh Đại hội

Đại hội đã nêu lên đặc điểm của nền kinh tế của nước ta trong 9 tháng năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm, nêu lên diễn biến tình hình kinh tế thế giới đã có tác động trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nông nghiệp Hùng Hậu. Trước bối cảnh kinh tế thế giới diên biến phức tạp, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã chủ động, linh hoạt trong điều hành, với những giải pháp hợp lý và hiệu quả từng bước, xử lý nhanh các vướng mắc trong kinh doanh, tận dụng cơ hội thị trường, cùng với toàn thể CB-CNV phấn đấu duy trì tăng trưởng theo mục tiêu của ĐHĐCĐ. Đại hội cũng nêu ra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, liệt kê rõ các chi tiêu cơ bản, nêu lên các công tác sản xuất, công tác kinh doanh, công tác tài chính kế toán, công tác xây dựng cơ bản, công tác nhân sự, lao dộng, đào tạo, thi đua khen thưởng, an ninh môi trường.

Sau công tác bỏ phiếu biểu quyết, đại hội cũng thống nhất bổ nhiệm ông Võ Minh Khang là thành viên hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Trần Đức Dũng.

Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyếtCác cổ đông bỏ phiếu biểu quyết

Ông Võ Minh Khang được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Ông Võ Minh Khang được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội thường niên của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu cũng đã đưa ra những phương hướng nhiệm vụ cho năm 2017 rất thực tế và khả quan đã thể hiện được quan điểm phát triển bền vững của Hội đồng Quản trị và ban lãnh đạo công ty, quyết tâm nỗ lực thực hiện kế hoạch đã đề ra tạo những bước tiến mới, dấu ấn mới cho sự phát triển của Công ty.

Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hùng Hậu chụp hình lưu niệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hùng Hậu chụp hình lưu niệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên