Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 19/01/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 tổ chức chính thức vào ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

Dieu le Cong ty Co phan Nong nghiep HungHau-19.01.2017