Điều lệ sửa đổi ngày 22/08/2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 tổ chức chính thức vào ngày 23 tháng 04 năm 2016 về việc sửa đổi vốn điều lệ sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

Dieu le ngay 22.8.2016