Điều lệ sửa đổi ngày 23/04/2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 tổ chức chính thức vào ngày 23 tháng 04 năm 2016.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

Dieu-le-23-04-2016