Điều lệ sửa đổi ngày 23/08/2018

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 tổ chức chính thức vào ngày 31 tháng 01 năm 2018 về việc sửa đổi vốn điều lệ sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

SJ1-CBTT-Vv sua doi dieu le cong ty 23.08.18