Giải trình kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2016 tăng so với 06 tháng đầu năm 2015

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin về việc Giải trình kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2016 tăng so với 06 tháng đầu năm 2015 (Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét, lập ngày 10/08/2016).

Download toàn văn Giải trình theo đường link sau:

SJ1-Giai-trinh-KQHDSXKD-6-thang-dau-nam-2016-so-voi-6-thang-dau-nam-2015