Giải trình về việc chậm CBTT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin ký hợp đồng với Công ty kiểm toán: soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2016 (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt).

Download toàn văn Giải trình theo đường link sau:

giai-trinh-vv-cham-cbtt-ky-hop-dong-voi-cong-ty-kiem-toan-sj1-gt-2016