Nghị quyết số 01.2018/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 01.2018/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

  • Thời gian: 31/01/2018.
  • Địa điểm: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT NQ01.2018 cua HDQT