Nghị quyết số 01.2019/NQ-HĐQT ngày 07/01/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 01.2019/NQ-HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Đinh Nhân Thiên Phúc.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-01-HDQT-2019