Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/03/2017

 

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-NQ01HDQT-2017