Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/01/2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/01/2016 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link sau:

SJ1 – CBTT NQ 01 HDQT