Nghị quyết số 02.2018/NQ-HĐQT ngày 30/01/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 02.2018/NQ-HĐQT ngày 30/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung tạm thời ông Trần Thanh Hương vào Thành viên HĐQT.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT NQ 02 HDQT 2018