Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02/03/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-NQ02HDQT-2017