Nghị quyết số 03.2018/NQ-HĐQT ngày 08/03/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 03.2018/NQ-HĐQT ngày 08/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Ông Ngô Văn Thế.
  • Bổ nhiệm Ông Đinh Nhân Thiên Phúc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT NQ 03 HDQT 2018