Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 03/05/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 03/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thống nhất thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Bà Dư Thiện Minh Trang.
  • Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Dư Thiện Minh Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu.
  • Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

CBTT-NQ so 03 cua HDQT