Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 13/06/2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 13/06/2016 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link sau:

CV 03.2016 13-06-2016