Nghị quyết số 04.2018/NQ-HĐQT ngày 09/05/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 04.2018/NQ-HĐQT ngày 09/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Dư Thiện Minh Trang.
  • Bổ nhiệm Ông Tống Văn Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
  • Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

CBTT NQ 04.2018 HDQT