Nghị quyết số 04.2019/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 04.2019/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Minh Hoàng.
  • Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Bích Như giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-04-HDQT-2019