Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/05/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Minh Khang – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
  • Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu.
  • Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

NQ so 04 cua HDQT