Nghị quyết số 05.2018/NQ-HĐQT ngày 09/05/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 05.2018/NQ-HĐQT ngày 09/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Lý.
  • Bổ nhiệm Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

CBTT NQ 05.2018 HDQT