Nghị quyết số 05.2019/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 05.2019/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
  • Thành lập Chi nhánh Nhà máy 3 – Công ty Cổ phần nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-05-HDQT-2019