Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 12/05/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 12/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

NQ 05 cua Hoi dong quan tri