Nghị quyết số 06.2018/NQ-HĐQT ngày 12/06/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 06.2018/NQ-HĐQT ngày 12/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; triển khai thực hiện phương án phát hành.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-06-HDQT