Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/05/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và triển khai thực hiện phương án phát hành.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

NQ 06 cua Hoi dong quan tri