Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 17/09/2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 17/09/2016 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link sau:

cbtt-trong-24h-nq-so-07-cua-hdqt