Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 21/07/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua:

  • Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Đinh Thị Bích Hà – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
  • Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

CBTT-NQ 07 cua HDQT