Nghị quyết số 08.2018/NQ-HĐQT ngày 29/06/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 08.2018/NQ-HĐQT ngày 29/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-08-HDQT-2018