Nghị quyết số 08.2019/NQ-HĐQT ngày 31/07/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 08.2019/NQ-HĐQT ngày 31/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HNX.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-08-HDQT-2019