Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 13/09/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 13/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu:

  • Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/07/2017.
  • Thông qua việc phân phối lại số lượng cổ phần đã chào bán cho cổ đông hiện hữu chốt ngày 31/07/2017 không hết theo uỷ quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/12/2016.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

CBTT NQ so 08 cua HDQT