Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 16/11/2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 16/11/2016 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link sau:

nq-so-09-cua-hoi-dong-quan-tri