Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/09/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi Điều lệ (Lý do: Tăng vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng).

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-NQ so 09 cua HDQT vv sua doi Dieu le